Dünden Bugüne Pazarlama

Pazarlamanın Kısa Bir Tarihi

“Pazarlama firmaların, hangi malları veya hizmetleri müşterilerin ilgisini çekeceğini tayin etmeleri ve satışlar, iletişim ve işletme idaresi geliştirmeleri için stratejilerin belirlemeleri sürecidir”.

Balık sosu, hala vazgeçilmezlerimizden
Photo by Museums Victoria on Unsplash
Photo by Austin Distel on Unsplash
Photo by Mateus Campos Felipe on Unsplash

--

--

Nano Influencer Pazarlama Platformu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store