Nano Influencer Pazarlama Markanıza Ne Sağlar?

Nano Influencer Pazarlama Neden Önemlidir?

1. Hedef Kitleye Doğrudan Erişim

2020 yılında yapılan bir anket sonucunda katılımcıların yüzde 60'a yakını dijital influencerların ürettiği içeriklerden, karşılaştıkları en iyi kişiselleştirilmiş reklama kıyasla daha çok etkilendiklerini belirttiler.

2. Yüksek Etkileşim Oranları

3. Takipçiyle Kurulan Güven

Photo by Adem AY on Unsplash

--

--

Nano Influencer Pazarlama Platformu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store